Limit Razz (8-Game)

Posted by eduardo68484

Limits: 200/400 (40 ante)
Tournament #3769709357, 17000+3000 8-Game (Razz Limit) - Level XII (200/400)